Μαδρίτη

Η Μαδρίτη είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας και μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σημερινός πληθυσμός της ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια, ενώ η μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους από 6 εκατομμύρια κατοίκους.
Η πόλη της Μαδρίτης στηρίζεται σε μια στρατηγική ανοικτής διακυβέρνησης που βασίζεται σε τρεις άξονες: Διαφάνεια, ανοικτά δεδομένα και συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως στόχο την προώθηση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, τη διαφάνεια των δεδομένων σε ανοικτό μορφότυπο για περαιτέρω χρήση και την παροχή περισσότερων ευκαιριών στους πολίτες για να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της πόλης.

Το 2016, η πόλη της Μαδρίτης ήταν η πρώτη που συμμετείχε στην πρωτοβουλία Open Government Partnership ως τοπικός συνεργάτης. Σήμερα, η Μαδρίτη εφαρμόζει το δεύτερο Σχέδιο δράσης της, που περιλαμβάνει δεσμεύσεις όπως η δημιουργία Γραμματοκιβωτίου καταγγελιών, το Εποπτικό συμβούλιο των δεσμεύσεων της κυβέρνησης και η Διαφάνεια στη διαχείριση των αποβλήτων, μεταξύ άλλων.
Από το 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης βασίζεται σε ένα Διάταγμα διαφάνειας, που υπόκειται σε αναθεώρηση για να συμπεριλάβει βελτιώσεις όπως το να επιτρέπεται η ανώνυμη υποβολή αιτημάτων για πληροφόρηση. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, καθώς υπερβαίνει τους εθνικούς κανονισμούς και συμμορφώνεται με τις διατάξεις των διεθνών προτύπων για τη διαφάνεια.

Όσον αφορά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαδικασίες των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Η Μαδρίτη διαθέτει επίσης Δημοτική υπηρεσία κατά της απάτης και της διαφθοράς με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ερευνών και την αποτροπή δυνητικώς εγκληματικών ή παράνομων συμπεριφορών.

Οι αντιπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαδρίτης συνεργάζονται ενεργά με το έργο ACT! από το 2019. Έχουν συμμετάσχει σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις και στα εργαστήρια, εξηγώντας τον τρόπο που λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο και τους κανονισμούς του, συμβάλλοντας με την εμπειρία τους στις συζητήσεις για τη δημιουργία των εργαλείων για αυτό το έργο.

madrid_logo

Εργαλειοθήκη