Μιλάνο

Ο Δήμος του Μιλάνο, πεπεισμένος ακράδαντα ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς επιτυγχάνεται όχι μόνο με κατασταλτικές ενέργειες, αλλά και με προληπτικές δράσεις, ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 ενέκρινε ένα Τριετές Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και για τη Διαφάνεια, το οποίο ενημερώνεται κάθε χρόνο.
Το Σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα με αρμοδιότητες Διαχειριστή κατά της Διαφθοράς και για τη Διαφάνεια, είναι το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης που όλα τα διευθυντικά στελέχη του Δήμου ασπάζονται και που λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό και το εσωτερικό πλαίσιο στη διοίκηση, τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία των διαδικασιών εργασίας, τις υποδείξεις που προέρχονται από τη συμβουλευτική επιτροπή κατά της μαφίας και για τη διαφάνεια και από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον οργανισμό.
Το Σχέδιο κατά της διαφθοράς του Δήμου του Μιλάνο είναι ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο εργασίας που προσδιορίζει:

  • τομείς δραστηριότητας που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο διαφθοράς
  • οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή / μείωση της πιθανότητας διαφθοράς
  • Χρόνος εφαρμογής των μέτρων
  • διευθυντές υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων.

Το ισχυρό σημείο είναι η συμμετοχή όλων των πολιτικών οργάνων του Δήμου και όλων των υπαλλήλων που καλούνται να μοιραστούν και να εφαρμόσουν τους κανόνες του Σχεδίου, οι κύριοι στόχοι του οποίου είναι η δημιουργία ενός δυσμενούς πλαισίου για τη διαφθορά, η μείωση των ευκαιριών όπου διαπιστώνονται πράξεις διαφθοράς και η δυνατότητα εντοπισμού τυχόν περιπτώσεων διαφθοράς που έχουν συμβεί εντός του οργανισμού.
Ο Δήμος του Μιλάνο, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Internal Audit και ενός διαχειριστή κινδύνου risk manager, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο χαρτογράφησης του κινδύνου διαφθοράς που λαμβάνει υπόψη, με σκοπό τον προσδιορισμό του περισσότερου ή λιγότερου υψηλού βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο διαφθοράς, της διακριτικής ευχέρειας ή άλλως της διοικητικής δραστηριότητας, της ύπαρξης κανόνων διαφάνειας, της ύπαρξης οικονομικών συμφερόντων τρίτων, της ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, της κατάστασης εφαρμογής των μέτρων κατά της διαφθοράς όπως προβλέπονται από το σχέδιο.
Ο Δήμος, ο οποίος έχει επίσης υιοθετήσει έναν κώδικα ηθικής συμπεριφοράς, επενδύει πολύ στην εκπαίδευση του προσωπικού του τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα κατά της διαφθοράς όσο και σε αυτό των ηθικών αξιών, έχοντας επίγνωση ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς προϋποθέτει πάνω από όλα μια διαδικασία πολιτιστικής ωρίμανση.
Μεταξύ των κύριων μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο, ιδιαίτερα σημαντικά είναι εκείνα που αφορούν την εναλλαγή του προσωπικού, τα μέτρα ελέγχου, τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας, τα σύμφωνα ακεραιότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, την εναλλαγή θέσεων pantouflage και τη δυνατότητα αναφοράς παράνομων πράξεων.
Ο Δήμος του Μιλάνο πρόσφατα ενίσχυσε τα Σύμφωνα Ακεραιότητας στις διαδικασίες προμηθειών, με τη συμπερίληψη ρητής αναφοράς στην πειθαρχία της εναλλαγής θέσεων pantouflage με στόχο την πρόληψη της πρόσληψης από τον εργολάβο πρώην δημοσίων υπαλλήλων (οι οποίοι έχουν εκδώσει άδειες ή έχουν ορίσει συμβάσεις), στα τρία χρόνια μετά τη λήξη της δημόσιας τους απασχόλησης.
Ο Δήμος του Μιλάνο έχει επίσης προωθήσει τη βελτίωση, πάντα μέσω των Συμφώνων Ακεραιότητας, του επιπέδου γνώσης του θεσμού της αναφοράς παράνομων πράξεων, κατάδειξης δυσλειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των συνεργατών εταιρειών που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες ή εκτελούν έργα υπέρ της Δημόσιας Διοίκησης. Στην πραγματικότητα, ο νόμος επιτρέπει επίσης στα προαναφερθέντα άτομα να κάνουν χρήση του θεσμού της κατάδειξης δυσλειτουργιών για να αναφέρουν τυχόν παρατυπίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τον Δήμο του Μιλάνο.
Στα προαναφερθέντα ζητήματα προστίθενται οι όχι λιγότερο σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Δήμος του Μιλάνο για την καταπολέμηση πρακτικών πρόσληψης εργατών κατά παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ανθρώπων, με την συμπερίληψη στους διαγωνισμούς των ρητρών που απαιτούν δήλωση δέσμευσης, από μέρους των οικονομικών φορέων στα πλαίσια του ανταγωνισμού, στη μη χρησιμοποίηση στην εκτέλεση συμβάσεων, υπεργολαβιών προσλήψεων και εργασιακών πρακτικών που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την εμπορία ανθρώπων.
Όπως είναι γνωστό, τα εν λόγω ζητήματα, ενέργειες έχουν ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της παρανομίας καθώς και ότι τα Σύμφωνα Ακεραιότητας αντιπροσωπεύουν ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτόν ακριβώς τον σκοπό επειδή στοχεύουν στη θέσπιση ενός συνόλου κανόνων συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην αποτροπή των προαναφερθέντων φαινομένων και στην κατάδειξη της κατάλληλης ηθικά συμπεριφορά για όλους τους ανταγωνιστές και για το ασχολούμενο σε όλα τα επίπεδα προσωπικό της εταιρείας, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών για την ανάθεση των αγαθών, των υπηρεσιών και των έργων καθώς και στον έλεγχο της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.

milano_logo

Εργαλειοθήκη