Δέσμη εργαλείων πρόσβασης στην πληροφορία

Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των κανόνων πρόσβασης στην πληροφορία των δήμων

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ζει ολοένα και περισσότερο σε αστικές περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες, καθιστώντας εξίσου σημαντική τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή και οι πολίτες, με τη σειρά τους, απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής, για την οποία απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία.

Η δέσμη εργαλείων Πρόσβασης στην πληροφορία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικές, επαρχιακές και περιφερειακές αρχές) για να αξιολογήσουν τα πλαίσια διαφάνειάς τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η δέσμη εργαλείων:

 • Παρέχει στους δήμους γνώση σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία.
 • Αξιολογεί αν οι κανόνες για την πρόσβαση στην πληροφορία συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα.
 • Αξιολογεί την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία από τους δήμους.
 • Παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις σε κάθε δήμο για να βελτιώσει: τους κανόνες πρόσβασης στην πληροφορία, τους κανόνες προληπτικής δημοσιοποίησης, την εφαρμογή του δικαιώματος στην πληροφορία και την ενημέρωση των πολιτών για το δικαίωμα στην πληροφορία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυτό το ψηφιακό εργαλείο είναι μια online έρευνα που αξιολογεί αν οι κανόνες πρόσβασης στην πληροφορία των δήμων συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας. Αξιολογεί επίσης την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος από τους δήμους.

Το ερωτηματολόγιο έχει τέσσερις κύριες ενότητες:

 1. Νομικό πλαίσιο πρόσβασης στην πληροφορία: εύρος εφαρμογής, διαδικασίες αιτημάτων, αιτούντες, εξαιρέσεις, σύστημα προσφυγής και άλλα.
 2. Κανόνες προληπτικής δημοσιοποίησης.
 3. Εφαρμογή και συμμόρφωση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που διατίθενται από τους δήμους και των κυρώσεων που ισχύουν.
 4. Μέτρηση του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους πρόσβασης στην πληροφορία.

Μόλις ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιο, το σύστημα παράγει εξατομικευμένες συστάσεις βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν από τον δήμο. Ακολουθώντας τις συστάσεις που παράγονται από το εργαλείο, οι δήμοι θα βελτιώσουν τα εξής:

 • Κανόνες πρόσβασης στην πληροφορία
 • Κανόνες προληπτικής δημοσιοποίησης
 • Εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία
 • Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους πρόσβασης
 • Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόσβαση στην πληροφορία έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν στους δήμους και τους δημόσιους λειτουργούς τις βασικές γνώσεις σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τις Κατευθυντήριες οδηγίες πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, για να εξασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τα διεθνή πρότυπα για την πρόσβαση στην πληροφορία.

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν κεφάλαια για τα εξής θέματα:

 • Τι είναι το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία;
 • Βασικά στοιχεία του δικαιώματος: Ορισμός των πληροφοριών, των αιτούντων, των διαδικασιών, των χρονικών προθεσμιών, των απαντήσεων και άλλων.
 • Εξαιρέσεις
 • Προληπτική δημοσιοποίηση
 • Στατιστικά στοιχεία συμμόρφωσης

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η δέσμη εργαλείων περιλαμβάνει επίσης ένα Γλωσσάρι με όλους τους βασικούς όρους που πρέπει να γνωρίζει ο δήμος για τη συμπλήρωση της έρευνας.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η δέσμη εργαλείων είναι διαθέσιμη, προς το παρόν, σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την:

Access Info Europe: info@access-info.org |+34 913 656 558 | +34 637 226 609

Συμμετέχοντες Δήμοι