Καταγγελία δυσλειτουργιών

Πώς οι κρυπτογραφημένες πλατφόρμες globaleaks μπορούν να συμβάλλουν στην εσωτερική αναφορά

Η καταγγελία δυσλειτουργιών (ή whistleblowing) αναφέρεται στην αποκάλυψη επιλήψιμων/παράνομων συμπεριφορών ενός ατόμου ή οργανισμού στα πλαίσια μιας εργασιακής σχέσης.

Το εργαλείο ACT! WB απευθύνεται κυρίως σε δήμους οι οποίοι αναζητούν ένα αποτελεσματικό σύστημα για την αναφορά επιλήψιμων συμπεριφορών καθώς και για την παρακολούθηση των αναφερόμενων περιπτώσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή προστασία και το απόρρητο των καταγγελλόντων (των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος). Κάθε άτομο που απασχολείται από τον δήμο ή συνεργάζεται με αυτόν ή ιδιόκτητη/ελεγχόμενη εταιρεία του ή προμηθεύτρια εταιρεία του μπορεί να αναφέρει επιλήψιμες συμπεριφορές που έχει βιώσει ή στις οποίες υπήρξε μάρτυρας σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς.

Η τεχνική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει την τεχνολογική εμπιστευτικότητα λέγεται Globaleaks. Είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα λογισμικό καταγγελίας δυσλειτουργιών που δέχεται μηνύματα και έγγραφα από το web και τα κρυπτογραφεί για ασφαλή αποθήκευση. Για κάθε υποβολή, η εφαρμογή παρέχει στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblower) μια απόδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της κατάστασης της υποβολής, την ανταλλαγή μηνυμάτων με τους παραλήπτες και την παροχή πρόσθετων πληροφοριών. Για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και τη διαχείριση πολύπλοκων ροών εργασιών των πληροφοριών, παρέχει ένα δυναμικό εργαλείο δημιουργίας ερωτηματολογίου πολλαπλών βημάτων και πολλαπλών παραγόντων.

Μπορείτε να δείτε την επίδειξη σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://demo.anticorruptiontoolkit.eu/#/.

Κατευθυντήριες οδηγίες

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δοκιμαστική πιλοτική πλατφόρμα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση whistleblowing@transparency.it, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον δήμο σας και την επιλεγμένη γλώσσα (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ή ισπανικά).

Συμμετέχοντες Δήμοι